Hội Từ Thiện: S.A.R.A.
Niềm Vui Cho Người Bất Hạnh
(Phong Cùi tại Việt Nam)
S.A.R.A. (Southeast Asian Relief Association)          
PO BOX 18185
Portland, OR 97213-0185
             TRANG    1    2     3    4
Donator’ Name
Tên Các Ân Nhân
Date
Ngày
Amount
Số Tiền      
       
Lương Lành 10/20/2002 $20.00   Phạm thị Yến   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00
Kim Anh T. Vu  (Tết)  10/29/2002 $10.00   Quan Ngọc Hương   (St. Jude M.) 11/8/2002 $10.00
Nguyễn Van An 11/3/2002 $10.00   Quan Ngọc Liên   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $50.00
Hoàng Long Bình  (St. Jude Medical) 11/8/2002 $101.00   Quan thị Tiền   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00
Builette Rodney  (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00   Rajvong Roger   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00
Cao Dũng  (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Sophie Mac   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00
Chad Chang  (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Trần Cẩm Vân   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00
Chị Bê (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00   Trần Tú Anh    (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00
Chị Hương   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Trần Tú Nga   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00
Chị Huynh   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Trần Tú Ngọc   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00
Chị Nguyệt   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Trần Tuyết Phương  (St. Jude M.) 11/8/2002 $10.00
Chị Thiêm  (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Trấn Vĩnh Chung  (St. Jude M.) 11/8/2002 $20.00
Cô Tâm  (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Lê Hương 11/10/2002 $20.00
Đái Thị Loan   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Catherine Pham 11/16/2002 $100.00
Đặng Bân    (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Ẩn Danh     (Anonymous) 11/19/2002 $30.00
Đặng Daniel    (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00   Nông Triệu  Liêm 11/19/2002 $60.00
Douglas         (St. Jude Medical) 11/8/2002 $2.00   Paul Bresnehor 11/19/2002 $5.00
Hải Đường        (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00   J. A. Kline 11/24/2002 $5.00
Hoàng Dung        (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Linda David 11/25/2002 $5.00
Hoàng Xuân   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Xuyến Lũ 11/25/2002 $20.00
Hoàng Yến          (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00   Vình 11/30/2002 $60.00
Huỳnh Hai    (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Mr. Wayne Hattrup 12/4/2002 $100.00
Huỳnh Phúc   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Lena Bauech 12/5/2002 $5.00
Huỳnh Triệu   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Chinh- Huynh 12/9/2002 $50.00
Lê Hà      (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00   Bui Tien 12/12/2002 $5.00
Lê Thi Trang   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $50.00   William Park 12/15/2002 $3.00
Lê Vân   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $2.00   Hiền Thi Nguyen-Block 12/15/2002 $10.00
Lưu Ngọc    (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00   Ẩn Danh   (Anonymous) 12/15/2002 $10.00
Ngu Múi    (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Joe Tran & Lien Ly 12/19/2002 $50.00
Nguyễn Anh Thư  (St. Jude Medical) 11/8/2002 $10.00   Nguyễn Thị Riềm 12/23/2002 $200.00
Nguyễn Bích Vân (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Trần Thị Nga  (Tuệ Nga) 12/26/2002 $30.00
Nguyễn Hiền Thanh  (St. Jude M.) 11/8/2002 $10.00   Trần Kim Thoa 12/26/2002 $30.00
Nguyễn Lai   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Ông Bội 12/27/2002 $2.00
Nguyễn thị Hợi   (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Nguyển văn Thành & Oanh 12/30/2002 $500.00
Nguyễn thị Kim Dung  (St. Jude M.) 11/8/2002 $10.00   Ần Danh 12/30/2002 $279.41
Nguyễn T. Mỹ Hương  (St. Jude M.) 11/8/2002 $20.00   Som 1/13/2003 $100.00
Nguyễn Tony    (St. Jude Medical) 11/8/2002 $20.00   Ẩn Danh 1/13/2003 $40.00
Nguyễn Vạn    (St. Jude Medical) 11/8/2002 $5.00   Phan Denney 1/6/2003 $10.00
Phạm Duy Cường   (St. Jude M.) 11/8/2002 $5.00   Nguyễn Thị Hải 1/11/2003 $80.00
Phạm Quang Thai   (St. Jude M.) 11/8/2002 $20.00   Vũ Thanh Long 1/18/2003 $100.00

                                                                                                                                                                 TRANG      2    3    4