Hội Từ Thiện: S.A.R.A.
Niềm Vui Cho Người Bất Hạnh
(Phong Cùi tại Việt Nam)
S.A.R.A. (Southeast Asian Relief Association)          
PO BOX 18185
Portland, OR 97213-0185
             TRANG    1    2     3    4
Donator’ Name
Tên Các Ân Nhân
Date
Ngày
Amount
Số Tiền      
       
Huệ 3/6/2001 $10.00   Trần Thúc Bảo 8/8/2001 $90.00
Lê Minh & Duyên 3/13/2001 $50.00   Debora Leopold 8/11/2001 $10.00
Khanh Nguyễn 3/13/2001 $20.00   Trần Phương Trang 8/23/2001 $20.00
Tai Solomone 3/14/2001 $5.00   Dan & Lean Bader  8/30/2001 $6.00
Be Nguyen 3/14/2001 $20.00   Nhung Tran 8/30/2001 $10.00
Anh Bôi 3/16/2001 $4.00   Sil Davis 9/2/2001 $5.00
Nancy Phạm 3/17/2001 $30.00   Kimbery Zewe 9/6/2001 $5.00
Ông Mỹ 3/21/2001 $2.00   Lorri Thornbrugh 9/9/2001 $7.00
Larry Klieve                  3/23/2001 $1.00   Boyd Johnson 9/10/2001 $2.00
Phụng Nguyễn 3/25/2001 $50.00   Vo Dinh thi 9/10/2001 $10.00
Betty Glen 3/26/2001 $12.00   Tuninie O’neil 9/30/2001 $15.00
Bounsong Meunsaveng 3/29/2001 $1.00   Đỗ Công Bang 10/4/2001 $20.00
George Hayer 4/6/2001 $2.00   Loe Wilson P 10/10/2001 $10.00
Thamov Burn 4/12/2001 $1.00   Phan, Công Chuẩn & Hồ T. Hương Thuỷ 10/10/2001 $20.00
Paul Bresnehan 4/12/2001 $3.00   Lee Wilson P 11/2/2001 $10.00
Clint Scabocough 4/16/2001 $1.00   Nguyễn Sơn Hữu 11/10/2001 $200.00
Lueua Trico 4/16/2001 $2.00   Mike McVicko 11/10/2001 $2.00
Drb Mudne 4/19/2001 $1.00   Thach Le Sinh 11/10/2001 $30.00
Dong Tran 4/26/2001 $1.00   Huynh Thi Chinh 11/10/2001 $30.00
Mary Dunlap 4/28/2001 $1.00   Mike Ngo (Hùng) 11/3/2001 $60.00
Le, Kim Phuong 5/2/2001 $20.00   Thu Mai Thi 11/3/2001 $5.00
Lorri Thora Brugh 5/2/2001 $1.00   Hien Block 11/10/2001 $5.00
Bill Shannon 5/3/2001 $20.00   Quang & Loan 11/20/2001 $50.00
Tong Nguyen 5/3/2001 $20.00   Nhà thờ Saint Rose  (Church) 12/2/2001 $107.00
Mekale Kiflezghie 5/13/2001 $3.00   Teresa P. 12/9/2001 $2.00
Nam V. Nguyen 5/16/2001 $100.00   Lee Wilson P. 12/12/2001 $10.00
Quang Đoàn 5/17/2001 $20.00   Nhan & Mai 12/12/2001 $3.00
Tu Nguyen 5/19/2001 $2.00   Alma Televshova 12/16/2001 $10.00
Tram Nguyen 6/18/2001 $7.00   Thong Vu 12/29/2001 $1.00
Viola Watson 6/8/2001 $2.00   Tuong Pham 1/3/2002 $20.00
Cam Van Nguyen 6/10/2001 $5.00   Nhung Tran 1/13/2002 $20.00
Ẩn Danh   (Anonymous) 6/16/2001 $20.00   Giang Nguyen 1/13/2002 $10.00
Anh chị Sơn 6/17/2001 $20.00   Trương Công Lý 1/13/2002 $100.00
Lorri Thornbrugh 6/30/2001 $3.00   Nhất Thy & Thị Thọ Nguyển 1/16/2002 $30.00
Chị uốn tóc King 7/9/2001 $80.00   Phong Nguyen 1/16/2002 $20.00
TL 7/17/2001 $4.00   Duyen Thi Doan 1/19/2002 $100.00
Ted Nelson 7/25/2001 $1.00   Nhà Thờ Tigard 1/20/2002 $186.00
Ged Hager 7/26/2001 $1.00   Nhà Thờ khu North  (Church) 1/20/2002 $240.00
Linda Morris 7/26/2001 $2.00   Nguyễn N. Long 1/22/2002 $25.00
Bạn của chị Trinh 7/28/2001 $20.00   Usha Patel 1/24/2002 $5.00

                                                                                                                                                                    TRANG    1    2    3    4