Hội Từ Thiện: S.A.R.A.
Niềm Vui Cho Người Bất Hạnh
(Phong Cùi tại Việt Nam)
S.A.R.A. (Southeast Asian Relief Association)          
PO BOX 18185
Portland, OR 97213-0185
             TRANG    1    2     3    4
Donator’ Name
Tên Các Ân Nhân
Date
Ngày
Amount
Số Tiền      
       
Gia đình ông bà Giên 1993 $375.00   James Ruack 6/29/2000 $2.00
Bà Nguyễn T. Tách 1993 $100.00   Twette Roberts 6/29/2000 $3.00
Anh chị Bội 1993 $80.00   Terry Bag Ford 6/29/2000 $1.00
Chị Bạch                         1993 $1,000.00   Megam Lazo 6/29/2000 $1.00
Bà Chắc                         1993 $20.00   Tuanr Nluyev 6/29/2000 $5.00
Cô Ngọc 1993 $375.00   Nhà Thờ bên Anh Quốc 11/16/2000

                   $2,000.00 Bảng Anh

Dì Thành 1993 $100.00   Dwa 6/30/2000 $2.00
Chị Nhiều 1994 $80.00   Dwayne Abelew 7/1/2000 $5.00
Chị Hương 1994 $1,000.00   David C. 7/13/2000 $5.00
Cô Hoa 1994 $20.00   Sơn D Nguyễn 7/14/2000 $34.00
Huỳnh Hà 1994 $5.00   Randy Nguyễn 7/23/2000 $10.00
Chị Phương 1994 $10.00   Tong Nguyen 7/27/2000 $16.00
Bích Hà 1994 $5.00   Trần Phụng 5/10/2000 $120.00
Lan 1994 $5.00   Bà Thành 8/14/2000 $10.00
Chị Nhung 1995 $20.00   Paul B Vanehan   $2.00
Nguyễn Thị Hải 1995 $2,000.00   Bác Thành 9/9/2000 $5.00
Bích 1995 $15.00   Nhà Thờ Saint Rose  (Church) 12/2/2000 $449.00
Chị Bình California 1995 $100.00   Paul Bresnehan 12/2/2000 $5.00
Chị Phiên California 1995 $100.00   Nguyễn Thi Vinh 10/9/2000 $20.00
Anh Long California 1995 $50.00   Phạm Trần 10/20/2000 $30.00
Anh chị Hằng 1996 $20.00   HoaiChau Le VoQui 11/3/2000 $100.00
Ngọc Bích 1996 $5.00   Thông Vũ 11/11/2000 $3.00
Bác Hiền 1996 $5.00    Chris Lieu 11/26/2000 $5.00
Ông Bình 1996 $40.00   Hue Long 11/26/2000 $5.00
Cô Diễm 1996 $10.00   Ngô Nguyệt 12/4/2000 $10.00
Chị Quyên 1997 $20.00   Mai Chiem 12/6/2000 $4.00
Huyền 1997 $60.00   Virginlia Johnson 12/8/2000 $5.00
Hãng của chị Gấm 1997 $81.00   Fololo Vailahi 12/9/2000 $2.00
George Lynn 6/23/2000 $10.00   Buôi Vo 12/24/2000 $10.00
Thanh Vân 6/23/2000 $2.00   Sawoge 12/28/2000 $1.00
J.J. Nguyễn 6/24/2000 $2.00   Huy Xuân Trần & Châu Thanh Hải 12/30/2000 $100.00
Tam & Hà Nguyễn 6/23/2000 $10.00   Marilyn Mason 1/6/2001 $22.00
Tina Nguyễn 6/23/2000 $5.00   Laininone & Bainsarg 1/6/2001 $12.00
Lee Gunderson 6/24/2000 $5.00   Vũ Liên 1/7/2001 $500.00
Carolann Clistasio 6/24/2000 $5.00   Nhà Thờ Tigar  (Church) 1/7/2001 $475.20
Huynh, Thien Tu 6/25/2000 $5.00   Nhà Thờ Khu North  (Church) 1/7/2001 $502.00
Rahel Woiveselassie 6/25/2000 $2.00   Phước 1/7/2001 $4.00
Huyen Nguyen 6/26/2000 $20.00   Vũ Bích Hân 1/5/2001 $400.00
D Stont 6/28/2000 $2.00   Eddie Young 1/20/2001 $10.00
Cathy Crivellone 6/28/2000 $5.00   Anh Kim 3/6/2001 $20.00

                                                                                                                                                                    TRANG    1    2    3    4