Những đóng góp hay ý kiến ủng hộ xin gửi về

 

Southeast Asian Relief Association

P.O. BOX 18185

Portland, OR 97218

 

                            . Cha tuyên úy: Linh mục Phêrô Hoàng Thái Bình

                Email: hoangthaibinh@niemhyvong.com  

Phone: (503) 249-5892

   . Hội Trưởng: Vũ Thị Kim Dung

                 Email: vuthikimdung@niemhyvong.com

 Phone: (503) 281-5547

 

 

                                         


 

Home | Tin Tức | Hoạt Ðộng | Chia Sẻ | Hình Ảnh | Liên Lạc

©2000 Niem Hy Vong. All rights reserved